USŁUGI

KSIĘGOWOŚĆ

W zakresie świadczonych przez nas usług księgowych znajduje się:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowanie klienta w urzędach
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Rozliczenie podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności tzw. Ulga za złe długi
 • Przygotowywanie i modyfikowanie polityki rachunkowości oraz zakładowych planów kont
 • Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego
 • Przygotowywanie innych analiz, projektów budżetowych na prośbę klient.

KADRY I PŁACE

Prawdziwym skarbem każdej firmy są nie zyski czy nowoczesne maszyny ale człowiek. Profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów,
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy,
 • Przygotowanie świadectw pracy,
 • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń,
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych,
 • Przygotowanie deklaracji ZUS,
 • Przygotowanie imiennych raportów osób ubezpieczonych na drukach ZUS RMUA oraz sporządzanie pasków wypłat,
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B, IFT) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów,
 • Przygotowanie rocznych deklaracji PIT 8AR, PIT 4R,
 • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych,
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego,
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

USŁUGI DODATKOWE

 • Audyt kadrowo-płacowy w zakresie uzgodnionym przez strony, może być przeprowadzany cyklicznie bądź jednorazowo,
 • Przygotowanie Korekt deklaracji ZUS,
 • Redagowanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, zarządzeń, obwieszczeń, procedur, i wytycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb,
 • Przygotowanie przelewów wynagrodzeń na konto pracownika.

DORADZTWO PODATKOWE

W zakresie doradztwa oferujemy:

 • Porady i konsultacje w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych na naszym rynku dla osób fizycznych i prawnych, zarówno krajowych jak i zagranicznych,
 • Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych,
 • Doradztwo w wyborze formy opodatkowania oraz formy prawnej,
 • Porady w zakresie formy i skutków likwidacji; przeprowadzenie likwidacji – sporządzenie deklaracji, zawiadomień,
 • Opracowanie indywidualnych interpretacji w zakresie prawa podatkowego,
 • Zastępstwo procesowe przed WSA, NSA.

REJESTRACJA SPÓŁEK

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu zakładania i rejestracji spółek.  Oferujemy pomoc w zakładaniu spółek handlowych: Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółki Akcyjnej.

Proces zakładania Spółki:

 • sporządzenie umowy;
 • rejestracja umowy u notariusza;
 • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);
 • zgłoszenie do urzędu statystycznego;
 • zgłoszenie do urzędu skarbowego (US): o nadanie nr NIP i zgłoszenie do VAT.

Nasi Klienci mogą liczyć na pełną i profesjonalną pomoc w zakresie:

 • pomocy w postępowaniu podatkowym;
 • wyprowadzania zaległości podatkowych;
 • pomocy przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej;
 • reprezentacji podatkowej;
 • sporządzania sprawozdań statystycznych.

FINANSOWANIE

Szeroko pojęte usługi finansowe to jedna z naszych specjalizacji. Zapewniamy:

doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału:

LEASING

 • analiza zapotrzebowania na środki finansowe;
 • przygotowanie wniosku;
 • przygotowanie business planu;
 • przygotowanie dokumentów dodatkowych.

KREDYTY BANKOWE

 • analiza zapotrzebowania na środki finansowe;
 • przygotowanie wniosku;
 • przygotowanie business planu;
 • przygotowanie dokumentów dodatkowych.

ANALIZY FINANSOWE

 • business plan;
 • prognozy: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych;
 • analiza wskaźnikowa.

Współpracujemy z firmą Notus Finanse.