Limity podatkowe w roku 20231
(stan prawny na dzień 19.12.2022 r.)

W roku 2023 zmianie ulegną limity:

1) określające małego podatnika PIT, CIT i VAT;
2) kwotę amortyzacji jednorazowej de minimis;
3) stosowania ryczałtu ewidencjonowanego;
4) przyjęte dla celów rachunkowości

Kurs średni euro ustalony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października w roku 2022, tj. na dzień 03.10.2022 r., był równy 4,8272 zł za 1 euro (Tabela NBP nr 191/A/NBP/2022). Jest on wyższy niż kurs przyjęty na potrzeby ustalenia limitów podatkowych w roku 2022 (4,5941 zł za 1 euro), dlatego też limity podatkowe i rachunkowe obowiązujące w roku 2023 będą wyższe niż w roku ubiegłym.

Jednorazowa amortyzacja do kwoty 50 tys. euro rocznie – limit w 2023

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000,00 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień 03.10.2022 r. w zaokrągleniu do 1.000,00 zł.

Amortyzacja*

Rok
2023 50.000,00 EUR 241.000,00 PLN
2022 50.000,00 EUR 230.000,00 PLN

*Dodatkowym warunkiem stosowania amortyzacji de minimis jest posiadanie statusu małego podatnika.

Jednorazowej amortyzacji nie mogą stosować podmioty (podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych) rozpoczynające działalność, utworzone np. przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowoutworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty minimum 10.000,00 euro. W roku 2023 jest to kwota 48.000,00 zł

Mały podatnik VAT, PIT i CIT – limit w 2023

O statusie małego podatnika decyduje kryterium obrotu rocznego. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług podstawowym kryterium, znajdującym zastosowanie do większości podatników, za małego podatnika uważa się tego, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000.000,00 euro w zaokrągleniu do 1.000,00 zł. Podatnik, którego obrót pozwala na zakwalifikowanie do tej grupy, może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT (nie dotyczy to jednak podatników, którzy zostali zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT w roku 2022 lub zostaną zarejestrowani w roku 2023). Uprawnienia tego pozbawieni są również czynni podatnicy VAT, którzy prowadzą sprzedaż towarów/ usług zdefiniowanych w załączniku nr 15 do ustawy i którzy w skali danego miesiąca dokonują dostawy na kwotę powyżej 50.000,00 zł, nie uwzględniając podatku). Metoda kasowa polega na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez podatnika dostaw towarów i/lub świadczenia usług powstaje:

1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów i/lub świadczenia usług na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny;
2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, jednak nie później niż w ciągu 180 dni, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów i/lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w punkcie pierwszym.

Mały podatnik VAT

Rok
2023 2 000.000,00 EUR 9 654.000,00 PLN
2022 1 200.000,00 EUR 5 513.000,00 PLN

 

Status małego podatnika VAT może mieć również podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu, jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000,00 euro.

Mały podatnik VAT – pośrednik

Rok
2023 45.000,00 EUR 217.000,00 PLN
2022 45.000,00 EUR 207.000,00 PLN

 W przypadku ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000.000,00 euro. Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro, podobnie jak w przypadku małego podatnika VAT, dokonuje się według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień 03.10.2022 r., z uwzględnieniem zaokrąglenia do kwoty 1.000,00 zł.

Małym podatnikiem PIT i CIT w roku 2023 będzie zatem podatnik u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w roku 2022 kwoty 9 654.000,00 zł.

!!!UWAGA!!! Podatnik, który chciałby skorzystać w rok 2023 z preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9% do opodatkowania dochodów innych niż zyski kapitałowe, musi spełnić łącznie 2 warunki:

1) jego przychody2 w roku bieżącym (2023), nie będą mogły przekroczyć 2 000.000,00 euro netto (kwota w euro będzie przeliczona po kursie NBP z dnia 02.01.2023 r., z zaokrągleniem do 1.000,00 zł);
2) jego przychody3 z poprzedniego roku (2022) nie będą mogły przekroczyć 2.000,00,00 euro (tj. 9 654.000,00 zł wraz z kwotą VAT ).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limit 2023

Jedną z metod opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, w tym działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych lub z tytułu najmu, dzierżawy i umów podobnych, jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Kontynuacja tej formy opodatkowania lub zmiana zasad opodatkowania na ryczałt wymaga spełnienia wymogu nieprzekroczenia określonego limitu przychodów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w roku 2023 mogą opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, którzy w roku 2022 uzyskali przychody w kwocie netto z działalności prowadzonej samodzielnie nie większe niż 9 654.400,00 zł (równowartości 2 000.000,00 euro), lub w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy tej kwoty, tj. kwoty 9 654.400,00 zł.

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w roku 2023 będą mieli podatnicy, których przychody netto z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczą kwoty 965.440,00 zł (równowartości 200.000,00 euro).

Ryczał od przychodów ewidencjonowanych

działalność indywidualna działalność w formie spółki
przy rozpoczęciu działalności brak limitu brak limitu
przy kontynuacji działalności

9 654.400,00 PLN

(2 000.000,00 EUR)

9 654.400,00 PLN

(2 000.000,00 EUR)

 

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień 03.10.2022 r.  Nie dokonuje się w tym przypadku zaokrągleń.

Pełna i uproszczona rachunkowość – limity w 2023

W roku 2023 po raz kolejny do określenia limitów potrzebnych celem ustalenia rodzaju prowadzonej rachunkowości – pełnej lub uproszczonej, stosuje się kurs euro z pierwszego dnia roboczego października roku kalendarzowego poprzedzającego ten rok. Aktualnie obowiązujący limit, po przekroczeniu którego podatnik prowadzący
działalność w formie indywidualnej działalności gospodarczej, spółki cywilnej osób fizycznych; spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej jest zobligowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych to kwota 2 000.000,00 euro. W związku z tym podmioty, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w roku 2022 przekroczyły ten limit, zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2023.

Limit warunkujący prowadzenie pełnej rachunkowości

Rok Limity w EUR Limity w PL
2023 2 000.000,00 9 654.400,00

 

Podsumowanie:

KATEGORIA limit w EUR limit w PLN
mały podatnik PIT/CIT (wraz z podatkiem VAT ) 2 000.000,00 9 654.000,00
mały podatnik VAT 2 000.000,00 9 654.000,00
mały podatnik VAT- pośrednik 45.000,00 217.000,00
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2 000.000,00 9 654.400,00*
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacany za
okresy kwartalne
200.000,00 965.440,00*
prowadzenie ksiąg rachunkowych 2 000.000,00 9 654.400,00*
jednorazowe odpisy amortyzacyjne 50.000,00 241.000,00

* przeliczenie bez zaokrąglenia do kwoty 1.000,00 zł.

1 Na potrzeby opracowania przyjmujemy że rok obrotowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym

2 Zgodnie z interpretacją KIS z dnia 03.01.2022 r. (0111 KDIB2-1.4010.537.2021.1.MKU): przy obliczaniu (…) limitu należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego oraz przychody ze sprzedaży zaliczane do zysków kapitałowych z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż.

3 Zob. przypis nr 2.

Pobierz dokument w pdf