Stan prawny na dzień 19.07.2022 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 01.07.2022 r. weszły w życie zmiany przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – tzw. Polski Ład 2.0. Osoby, prowadzące indywidualną działalność gospodarczą albo działalność w ramach spółki cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych, które od początku 2022 r. zdecydowały się na opodatkowywanie swoich dochodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo z zastosowaniem podatku liniowego (stawka 19%), mogą dokonać zmiany formy opodatkowania dochodów osiągniętych w roku 2022:

1)   z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasady ogólne (tj. skala z dwoma progami podatkowymi – 12% do kwoty dochodu 120.000,00 zł i 32% od nadwyżki oraz kwotą wolną od podatku w wysokości 30.000,00
2)   z podatku liniowego na zasady ogólne.

Zmiany z ryczałtu można dokonać w trakcie roku 2022 albo po jego zakończeniu.
Zmiany z podatku liniowego można dokonać tylko po zakończeniu roku 2022.

Osoby, które aktualnie rozliczają swoje dochody z zastosowaniem ryczałtu i zdecydują się na zmianę formy opodatkowania w trakcie roku, powinny do dnia 22.08.br. złożyć zgłoszenie aktualizujące ich wpis w CEIDG i zgłosić, że od dnia 01.07.br. wybierają zasady ogólne jako właściwe do rozliczenia ich dochodów wypracowanych od tego dnia.

Konsekwencją tej decyzji jest:

1)    rozliczenie dochodów za pierwsze półrocze na dotychczasowych zasadach, tj. z zastosowaniem ryczałtu;
2)    rozliczenie dochodów za drugie półrocze z zastosowaniem zasad ogólnych i uwzględnienie za okres od 01.07.br. do 31.12.br. kosztów uzyskania przychodu;
3)    złożenie za rok 2022 dwóch zeznań podatkowych – PIT-28 oraz PIT-36;
4)    brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem albo jako rodzic samotnie wychowujący dziecko;
5)    obowiązywanie zmiany dokonanej w roku 2022 w następnych latach, o ile podatnik nie zdecyduje się na kolejną zmianę formy opodatkowania od dnia 01.01.2023 r.

Osoby, które obecnie rozliczają swoje dochody z zastosowaniem ryczałtu, mogą podjąć decyzję o zmianie formy opodatkowania za rok 2022 i rozliczeniu dochodów osiągniętych za ten rok na zasadach ogólnych, także po zakończeniu roku 2022. Swój wybór potwierdzają poprzez złożenie do dnia 01.05.2023 r. zeznania PIT-36. Wybierając ten wariant, podatnik będzie miał możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem albo jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Będzie mógł także uwzględnić w rozliczeniu rocznym koszty uzyskania przychodu od dnia 01.01.2022 r.

Osoba, która zechce zmienić formę opodatkowania z podatku liniowego na zasady ogólne, powinna do dnia 01.05.2023 r. złożyć zeznanie PIT-36. Ta osoba również ma prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem albo jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

!!!UWAGA!!! Osoby, które zdecydują się na zamianę formy opodatkowania dochodów osiągniętych w roku 2022 po zakończeniu tego roku podatkowego poprzez złożenie zeznania PIT-36, jeśli będą chciały kontynuować rozliczanie dochodów na zasadach ogólnych w roku 2023, będą zobowiązane do aktualizacji danych w CEIDG – aktualizację informacji o wyborze formy opodatkowania trzeba będzie złożyć do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy w roku 2023 osiągnięto dochód.

Polski Ład 2.0 a składka zdrowotna
Zgodnie z nowymi zasadami osoby, które rozliczają swoje dochody z zastosowaniem podatku liniowego albo są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogły odliczyć na określonych zasadach zapłaconą składkę zdrowotną. Podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy będą mogli pomniejszyć dochód o składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w danym roku podatkowym zapłacone zarówno z tytułu prowadzonej działalności, jak i za osoby z nim współpracujące.

FORMA OPODATKOWANIA SKŁADKA ZDROWOTNA – ZASADY ODLICZENIA
zasady ogólne
(skala podatkowa)
brak odliczeń
podatek liniowy limit roczny – 8.700,00 zł
prawo do pomniejszenia dochodu do opodatkowania za dany okres rozliczeniowy o zapłaconą składkę zdrowotną lub prawo zaliczenia składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu.
* limit roczny nie jest liczony oddzielnie dla składek zapłaconych przez przedsiębiorcę za siebie i za osobę z nim współpracującą, jest to limit „wspólny”.
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych prawo odliczenia od przychodu 50% zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
* za okres od stycznia do czerwca 2022 r. zaliczki na podatek nie podlegają przeliczeniu.

Pozostałe zmiany

  • kwota wolna od podatku równa 30.000,00 zł oraz kwota dochodu wyznaczająca granicę pierwszego progu podatkowego, tj. 120.000,00 zł, do której ma zastosowanie stawka 12%, dotyczą wszystkich podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, a więc m. in. osób osiągających dochody z tytułu stosunku pracy, osób wykonujących prace w oparciu o umowy zlecenia;
  • przywrócenie rodzicom samotnie wychowującym dzieci prawa do rozliczania podatku dochodowego na zasadach obowiązujących do końca 2021 r. – tzn. podwójny podatek od połowy dochodów, przy czym kwota wolna od podatku będzie dla takich osób równa 60.000,00 zł;
  • ujednolicenie terminów składania zeznań podatkowych – obowiązywać będzie jeden termin – 30 kwietnia;
  • likwidacja tzw. „ulgi dla klasy średniej” wprowadzonej od 01.01.2022 r. Z ulgi tej będzie można skorzystać w odniesieniu do dochodów osiągniętych za rok 2022, rozliczanych na zasadach ogólnych, jeśli okaże się, że jej zastosowanie byłoby dla podatnika korzystne. To urząd skarbowy, bez konieczności składania przez podatnika wniosku, ma dokonywać oceny i informować podatnika w terminie 21 dni od złożenia przez niego zeznania podatkowego o ewentualnej nadpłacie podatku. Podatnik będzie mógł złożyć wniosek, jeśli uzna, że otrzymał zwrot w kwocie niższej niż należna albo nie otrzymał zwrotu, mimo że, według niego, taki zwrot jest zasadny.