PIT-2 – INSTRUKCJA
(stan prawny na dzień 19.12.2022 r.)

Możliwe do złożenia przez podatnika oświadczenia na formularzu, m.in.:
1) oświadczenie w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek;
2) oświadczenie składane organowi egzekucyjnemu lub podmiotowi niebędącemu następcą prawnym zakładu pracy w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek;
3) oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (rozliczenie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko);
4) oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu;
5) oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania wszelkiego rodzaju zwolnień przedmiotowych, o których mowa w przepisach art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
6) wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu;
7) wniosek o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu;
8) wniosek w sprawie niepobieraniu zaliczek na PIT w roku podatkowym.

Oświadczenie lub wniosek podatnik będzie składał poprzez:
1) zaznaczenie właściwego lub właściwych kwadratów;
2) w części E, w poz. 10 formularza, dotyczącej oświadczenia o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (tj. rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko) poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu i skreślenie treści, której nie chcemy wybrać;
3) złożenie podpisu w części K.

Kategorie podmiotów składających oświadczenie:
1) osoby pozostające stosunku pracy – możliwe do wyboru część: C, D, E, F,G, H, I, J;
2) zleceniobiorcy, tj. osoby uzyskujące przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło – możliwe do wyboru części: C, G, H, I, J;
3) osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych – możliwe do wyboru część: C, G, H, I, J;
4) osoby uzyskujące przychody na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – możliwe do wyboru część: C, G, H, I, J;
5) osoby uzyskujące przychody z praw majątkowych (m. in. z praw autorskich) – możliwe do wyboru część: C, G, H, I, J.

Konstrukcja formularza PIT-2 (wersja 9)

Część A – Dane identyfikacyjne podatnika (nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia).
Część B – Dane płatnika, któremu składane jest oświadczenie/wniosek.
Część C – Oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek. W części C podatnik będzie mógł wskazać, że wnosi o pomniejszenie zaliczki na podatek o kwotę stanowiącą:

1) 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (gdy pomniejszenia będzie miał dokonać tylko jeden płatnik, np. pracodawca albo zleceniodawca);
2) 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (gdy pomniejszenia będzie miało dokonać dwóch płatników, np. pracodawców albo zleceniodawców);
3) 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (gdy pomniejszenia będzie miało dokonać trzech płatników, np. pracodawców albo zleceniodawców).

Część D – Oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek. Oświadczenie w części D podatnik składa m. in.: podmiotowi niebędącemu następcą prawnym zakładu pracy, przejmującemu zobowiązania zakładu pracy wynikające ze stosunku pracy.
Część E – Oświadczenie podatnika składane płatnikowi o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko). Oświadczenie w części E składa się zakładowi pracy.
Część F – Oświadczenie podatnika składane zakładowi pracy w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. Oświadczenie w części F składa podatnik uzyskujący przychody m. in. stosunku pracy, którego miejsce zamieszkania (stałego lub czasowego) jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i nie otrzymuje on dodatku za rozłąkę.
Część G – Oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie zwolnień, o których mowa w przepisach art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oświadczenie składa się płatnikowi wypłacającemu m.in. dochody ze stosunku pracy, umów zlecenia, oraz z zasiłku macierzyńskiego (z wyłączeniem organów rentowych, którym podatnik składa PIT-3). Składając oświadczenie podatnik oświadcza, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że spełnia warunki do stosowanie jednego z następujących zwolnień:
– ulga na powrót we wskazanych w oświadczeniu latach – dotyczy osób, które przed powrotem do Polski przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą. Osoby takie przez cztery lata od powrotu do kraju mogą nie płacić PIT;
– ulga dla rodzin 4+;
– ulga dla pracujących seniorów.
Część H – Wniosek podatnika składany płatnikowi o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.
Część I – Wniosek podatnika składany płatnikowi o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
Część J – Wniosek podatnika składany płatnikowi w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym. W części J podatnik wnioskuje o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, ponieważ przewiduje, ze uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w tym roku kwoty 30.000,00 zł, tj. kwoty wolnej od podatku.
Część K – Data wypełnienia i podpis podatnika.

Pobierz instrukcję w PDF

Pobierz formularz PIT-2