WYBRANE ZMIANY PODATKOWE 2023
(stan prawny na dzień 19.12.2022 r.)

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy wybrane zmiany podatkowe oraz zmiany kadrowo-płacowe i z zakresu rozliczeń z ZUS, obowiązujące lub mające być przedmiotem prac parlamentarnych w roku 2023.

ZMIANY W ZAKRESIE PIT

Forma opodatkowania za rok 2022

Osoby, które w roku 2022 wybrały jako formę opodatkowania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stawkę liniową, tj. 19% lub ryczał od przychodów ewidencjonowanych i nie dokonały od dnia 01.07.2022 r. zmiany formy opodatkowania na rozliczenie z uwzględnieniem skali podatkowej (stawki 12% i 32%), będą mogły, składając roczne zeznanie podatkowe za rok 2022, zdecydować, w jaki sposób opodatkować swoje dochody (przychody). W ramach tego wyjątkowego rozwiązania, mającego zastosowanie wyłączenie w odniesieniu do rozliczenia za rok 2022, do wyboru będą dwa warianty:

1) zachowanie formy opodatkowania wybranej w roku 2022 r., tj. stawki liniowej albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
2) rezygnacja ze stawki liniowej albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rzecz skali podatkowej. Przy wyborze tego wariantu podatnik będzie mógł skorzystać z preferencji w postaci wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako samotny rodzic.

Wybór danego wariantu będzie potwierdzany przez podatnika tylko poprzez złożenie odpowiedniego formularza PIT, przewidzianego dla danej formy rozliczenia, tj. formularza PIT-28, PIT-36 albo PIT-36L.

Przypominamy również, że termin składania wszystkich rocznych zeznań PIT za rok 2022 upływa z dniem 02.05.2023 r. (wydłużony został termin złożenia zeznania PIT-28).

Forma opodatkowania za rok 2023

Jeżeli podatnik będzie chciał dokonać zmiany formy opodatkowania na rok 2023, nadal będzie zobligowany do złożenia stosownego zawiadomienia naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu ze względu na jego adres miejsca zamieszkania. Termin na złożenie takiego zawiadomienia upłynie 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy w roku 2023 uzyskany zostanie przez podatnika dochód (np. jeśli dochód zostanie osiągnięty w styczniu, termin upłynie z dniem 20 lutego; jeśli dochód zostanie uzyskany w maju, termin upłynie z dniem 20 czerwca).

Osoby, które wykonują działalność gospodarczą podlegającą rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chcąc dokonać zmiany, będą musiały złożyć wniosek o aktualizację swoich danych. Wspólnikom spółek jawnych, spółek partnerskich oraz komandytowych rekomendujemy złożenie stosownego zawiadomienia bezpośrednio do urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania danego wspólnika.

OPODATKOWANIE NAJMU OD ROKU 2023

Począwszy od roku 2023 wszystkie osoby fizyczne, które wynajmują nieruchomości na cele mieszkaniowe w ramach tzw. najmu prywatnego (czyli nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej w tym zakresie), będą obligatoryjnie rozliczały swoje przychody z tego tytułu przy zastosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z uwzględnieniem stawki 8,5% dla przychodów do kwoty 100.000,00 zł oraz stawki 12,5% dla przychodów powyżej kwoty 100.000,00 zł.

Od roku 2023 nie będzie już także możliwe amortyzowanie nabytych albo wybudowanych lokali mieszkalnych, niezależnie od tego, czy nieruchomość jest własnością podatnika będącego osobą fizyczną czy spółki prawa handlowego.

LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH

W roku 2023 bez zmian pozostanie limit płatności gotówkowych obowiązujący w rozliczeniach między przedsiębiorcami, tj. limit 15.000,00 zł brutto dla danej transakcji, bez względu na to, ile faktur dokumentuje tę transakcję.

Zmiany w tym zakresie wejdą w życie od dnia 01.01.2024 r., wtedy to będą obowiązywały limity dla:

1) transakcji między przedsiębiorcami – limit 8.000,00 zł brutto dla jednej transakcji, niezależnie od liczby dokumentujących ją faktur;
2) transakcji między przedsiębiorcą a konsumentem – limit 20.000,00 zł brutto dla jednej transakcji, niezależnie od liczby dokumentujących ją faktur.

KASY FISKALNE ON-LINE

Od roku 2023 w sprzedaży będą dostępne tylko kasy on-line oraz kasy wirtualne (jest to rodzaj oprogramowania). Podatnicy, którzy aktualnie posługują się innymi typami kas, będą mogli ewidencjonować na nich sprzedaż tak długo, jak długo będzie możliwe –tzn. w przypadku kas z zapisem papierowym, zmiana będzie konieczna, gdy dojdzie do ich całkowitego zużycia, a w przypadku kas z zapisem elektronicznym, kiedy nastąpi wyczerpanie pamięci fiskalnej kasy i konieczność jej wymiany.

Z dniem 01.02.2023 r. do grupy podmiotów zobowiązanych do obligatoryjnego stosowania kas fiskalnych (ale już tylko kas on-line albo wirtualnych) dołączą podmioty prowadzące myjnie samochodowe, w tym myjnie samoobsługowe1. (Pełna lista podmiotów objętych obowiązkiem obligatoryjnego stosowania kas fiskalnych wymieniona jest w § 4 rozporządzenia ministra finansów z 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – link do tekstu dokumentu:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002442)

Do dnia 31.12.2023 r. utrzymany jest limit 20.000,00 zł obrotu w poprzednim i bieżącym roku podatkowym w przypadku dokonywania przez przedsiębiorcę sprzedaży towarów (usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, który zwalnia takiego przedsiębiorcę z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Uprawnienie to nie przysługuje podmiotom wskazanym w § 4 wyżej wymienionego rozporządzenia.

E-FAKTUROWANIE

W dniu 01.12.2022 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje wprowadzenie obowiązkowego „e-fakturowania” od 01.01.2024 r. Służył temu będzie Krajowy System e-Faktur (KSeF). W systemie tym możliwe będzie wystawianie faktur zgodnie z przewidzianym przez Ministerstwo Finansów schematem, otrzymywanie i przechowywanie wystawionych faktur oraz dostęp do nich. Systemem KSeF będą objęte:

1) krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami;
2) transakcje na rzecz organów publicznych;
3) transakcje na rzecz konsumentów, przy czym nadal będzie obowiązywała zasada, że faktura wystawiana będzie na żądanie nabywcy/usługobiorcy, zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dana czynność została dokonana (docelowo mają zniknąć w związku z tym paragony z NIP do kwoty 450,00 zł).

Każda faktura będzie musiała znaleźć się w systemie KSeF. Jeśli dany podmiot wystawia faktury przy wykorzystaniu komercyjnego programu, będzie zobligowany do przesłania tych faktur do systemu KSeF z uwzględnieniem terminów przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług dla danego rodzaju transakcji. Faktura, aby została uznana za prawidłową, będzie musiała otrzymać numer identyfikacyjny w systemie KSeF, a po jej przetworzeniu urzędowe poświadczenie odbioru (tzw. UPO). Tylko faktury znajdujące się w systemie KSeF, będą uznawane przez ograny podatkowe za wystawione przez podatnika (faktury sprzedaży) albo wystawione na jego rzecz (krajowe faktury zakupu). Oznacza to więc, że jedynie takie faktury będą mogły być ujęte w pliku JPK (zarówno w części ewidencyjnej, jak i w deklaracji VAT).

Podatnik nadal będzie mógł przekazywać kontrahentom swoje faktury i odbierać faktury od innych podmiotów w dotychczas uzgodniony sposób. Faktury będą mogły być także przesyłane kontrahentowi przy użyciu systemu KSeF, po wcześniejszym uzyskaniu jego zgody.
Faktury będą przechowywanie w systemie KSeF przez 10 lat, okres ten będzie liczony od końca roku, w którym dana faktura została wystawiona.

ZMIAN KADROWO-PŁACOWE I W ZAKRESIE ROZLICZEŃ Z ZUS

♦ Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2023 r. dwukrotnie zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia wypłacanego z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej.

od 01.01.2023 od 01.07.2023
MINIMALNE WYNAGRODZENIE 3.490,00 zł 3.600,00 zł
MINIMALNA STAWKA GODZINOWA 22,80 zł 23,50 zł

* wszystkie podane kwoty są kwotami brutto

Zmiana wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Od 01.01.2023. r. wzrosną składki z tytułu ubezpieczenia społecznego dla osób fizycznych wykonujących indywidualną działalność gospodarczą rejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub będących wspólnikami spółek  jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, o ile nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Zmiana wynika ze wzrostu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę – w roku 2023 będzie to 6.935,00 zł brutto.
60% tej kwoty, tj. kwota 4.161,00 zł, jest podstawą do ustalenia składek z tytułu ubezpieczenia społecznego w nadchodzącym roku dla osób niekorzystających z jakichkolwiek preferencji w tym zakresie.


DUŻY ZUS OD 01.01.2023 r.
RODZAJ SKŁADKI KWOTA W ROKU 2022 KWOTA W ROKU 2023
emerytalna 693,58 zł 812,23 zł
rentowa 284,26 zł 332,88 zł
chorobowa (dobrowolna) 87,05 zł 101,94 zł
wypadkowa 59,34 zł 69,49 zł
Fundusz Pracy 87,05 zł 101,94 zł
RAZEM
(ze składką chorobową)
1.211,28 zł 1.418,48 zł*
RAZEM
(bez składki chorobowej)
1.124,23 zł 1.316,54 zł*

* Do podanych powyżej kwot trzeba będzie doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której wysokość jest uzależniona od formy prowadzonej działalności oraz od wybranej formy opodatkowania dochodów (przychodów)

Od 01.01.2023 r. po raz pierwszy obowiązkiem uiszczania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego będą objęte osoby fizyczne pełniące w spółkach komandytowo-akcyjnych rolę komplementariuszy, o ile nie będą miały innego tytułu do ubezpieczenia.

Zmiana wysokości minimalnej składki zdrowotnej – PIT. W roku 2023, ze względu na dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmianie ulegnie także wysokość minimalnej składki zdrowotnej dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą i rozliczających swoje dochody z zastosowaniem skali podatkowej albo stawki 19%. W przypadku braku w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym dochodu, osoby takie będą płaciły minimalną składkę zdrowotną:

  • w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. będzie to kwota 304,47 zł;
  • w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. będzie to kwota 310,50 zł.

Te same kwoty będą obowiązywały dla osób fizycznych będących wspólnikami spółek
komandytowych oraz spółek jawnych i partnerskich (w przypadku tych dwóch ostatnich typów spółek, kwota ta będzie obowiązywała w przypadku braku dochodu w danych okresie rozliczeniowym).

Zmiana wysokości minimalnej składki zdrowotnej – PPE. W roku 2023 wzrośnie prawdopodobnie wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotnej dla osób rozliczających się z wykorzystaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (nie dotyczy to osób rozliczających tzw. najem prywatny). Kwota składki jest uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku. Wobec tego jej wysokość będzie znana dopiero po zakończeniu roku 2022.

Wyliczaną w ten sposób składką na ubezpieczenie zdrowotne będą objęte od przyszłego roku także osoby fizyczne pełniące funkcję komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych.

♦  Automatyczny zapis do PPK. Od 2023 r. wszyscy pracownicy między 18 a 55 rokiem życia zostaną obligatoryjnie objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym, o ile do dnia 31.03.2023 r. nie złożą pracodawcy oświadczenia o rezygnacji z przystąpienia do programu. Pracownicy między 55 a 70 rokiem życia, chcący przystąpić do PPK, będą zobligowani do złożenia pracodawcy stosownego oświadczenia. Złożone przez pracownika oświadczenie o rezygnacji z PPK będzie obowiązywało przez 4 lata, o ile wcześniej pracownik nie zadeklaruje chęci uczestnictwa w programie. Z udziału w programie będzie można też zrezygnować w każdym momencie poprzez zgłoszenie tego pracodawcy.

W związku z tym uprzejmie przypominamy, że wszelkie zmiany dotyczące PPK w Państwa firmach powinny być zgłaszane osobie odpowiedzialnej za prowadzenie Państwa rozliczeń kadrowo-płacowych niezwłocznie.

♦  Nowa wersja formularza PIT-2. Od dnia 01.01.2023 r. będzie obowiązywał nowy formularz PIT-2 (wersja 9). Formularz ten będzie mógł być wykorzystany przez płatnika (pracodawcę, zleceniodawcę) do ustalenia sposobu wyliczania wynagrodzenia w oparciu o złożone przez danego podatnika (pracownika, zleceniobiorcę) oświadczenia i wnioski umieszczone w formularzu, o ile pracodawca (płatnik) nie stosuje innego wzoru dokumentu albo sposobu uzyskania od podatników takich informacji. Nowy formularz PIT-2 dotyczy przychodów (dochodów) uzyskanych od 2023 r. Podatnik będzie mógł go złożyć w dowolnym momencie roku kalendarzowego. Od roku 2023 poszerzy się krąg osób, które będą mogły złożyć formularz PIT-2, oprócz pracowników będą to m. in: zleceniobiorcy, osoby wchodzące w skład zarządów, rad nadzorczych czy komisji osób prawnych, niezależnie od sposobu ich powołania.

Oświadczenia złożone w latach ubiegłych zachowują swoją moc, o ile w odniesieniu do danego podatnika nie nastąpiły jakieś zmiany. Oświadczenie trzeba będzie składać co rok tylko w przypadku, gdy podatnik będzie wnioskował o: niepobieranie w danym roku podatkowym przez płatnika zaliczek na PIT, wspólne rozliczenie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko, a w przypadku zleceniobiorców o stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu.

W załączeniu (jako osobne pliki) przesyłamy wzór formularza PIT-2 oraz krótkie objaśnienie o sposobie jego wypełnienia.

1Chodzi o usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej). Myjnie automatyczne mogą stosować kasy z elektronicznym zapisem kopii.