Stan prawny na dzień 10.11.2021 r.
etap procesu legislacyjnego: ustawa oczekuje na podpis Prezydenta

Szanowni Państwo,

w dniu 29.10.br. Sejm RP odrzucił poprawki senackie do projektu ustawy wprowadzającej duże zmiany m.in. w ustawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza, to, że nowe prawo niemal na pewno wejdzie w życie od dnia 01.01.2022 r. Projekt ustawy oczekuje już tylko na podpis Prezydenta i jej publikację w Dzienniku Urzędowym RP, a to raczej nastąpi przez dniem 30.11.br. (jest to ostateczny termin publikacji, który jest warunkiem niezbędnym do wejścia w życie przepisów od następnego roku). W związku z tym prezentujemy poniżej wybrane zmiany z zakresu PIT i CIT.

Zmiany w zakresie PIT

 1. podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej;
 2. podwyższenie z 85 528 zł do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku;
 3. zmiany w składce zdrowotnej;
 4. likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne
  w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru;
 5. wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej;
 6. wprowadzenie tzw. ulgi na powrót;
 7. przeciwdziałanie „szarej strefie”;
 8. zmiana zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy.

Zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Ustawa zakłada istotne zmiany w zakresie wysokości składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Będzie ona uzależniona od wybranego sposobu opodatkowania. Ustawa zakłada również likwidację przepisów, które w obecnym stanie prawnym stanowią podstawę odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru.

Przedsiębiorcy rozliczający PIT na zasadach ogólnych – składka zdrowotna

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej (stawki 17% i 32%, próg podatkowy po zmianie 120 000 zł) ma wynieść 9% dochodu, bez możliwości odliczenia składki od podatku. Jeżeli za dany miesiąc podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 01.01.2022 r., tj. od kwoty 3 010 zł, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc będzie stanowiła ta kwota, a składka zdrowotna będzie równa 270,90 zł.

Rok składkowy będzie trwał od dnia 1 lutego danego roku kalendarzowego do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. Składka będzie liczona od dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka. Dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym będzie ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, został przygotowany mechanizm zmniejszający obciążenia podatkiem i składką zdrowotną. Obejmie on tych przedsiębiorców, których dochody wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym – składka zdrowotna

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się z zastosowaniem tzw. podatku liniowego (stawka 19%, niezależnie od kwoty dochodu) ma wynieść 4,9% dochodu. Zastrzeżono jednak, że składka zdrowotna nie będzie mogła być niższa niż 9% najniższego wynagrodzenia. Przyjmując, że w roku 2022 płaca minimalna wyniesie 3 010 zł brutto, to najniższa składka zdrowotna od stycznia 2022 r. będzie równa 270,90 zł. Taka wysokość składki będzie obowiązywała dla tych podatników, u których kwota 4,9% dochodu byłaby niższa od kwoty 270,90 zł lub tych, którzy w danym miesiącu nie wykażą dochodu.

Rok składkowy będzie trwał od dnia 1 lutego danego roku kalendarzowego do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. Składka będzie liczona od dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka. Dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym będzie ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – składka zdrowotna

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (opodatkowanie tylko przychodu bez uwzględnienia kosztów, z zastosowaniem stawki podatku określonej w ustawie dla danego rodzaju działalności) będzie zależna od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz przychodów osiąganych przez danego przedsiębiorcę:

 1. przy przychodach rocznych do 60 tys. zł podstawa wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
 2. przy przychodach rocznych od 60 tys. zł do 300 tys. zł podstawa wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia (zdefiniowanego jak wyżej);
 3. przy przychodach rocznych ponad 300 tys. zł podstawa wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia (zdefiniowanego jak wyżej).

Możliwe będzie zastosowanie alternatywnej formy ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podatnik, który przez cały rok 2021 prowadził działalność gospodarczą i przychody z tej działalności były opodatkowane:

 1. na zasadach ogólnych lub
 2. podatkiem liniowym lub
 3. z zastosowaniem podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej lub
 4. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

będzie mógł przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w roku poprzednim (w tym przypadku w 2021), pomniejszoną o kwotę opłaconych w roku poprzednim (tj. 2021) składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu. Tak ustalona miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonego stosowana byłaby przez cały rok kalendarzowy.

Przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową – składka zdrowotna

Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się w oparciu o kartę podatkową wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia (wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku 2022 to 3 010 zł brutto, wysokość składki zdrowotnej to 270,90 zł).

Wspólnicy spółek komandytowych – składka zdrowotna

Składka zdrowotna będzie obliczana od podstawy stanowiącej kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Według prognoz kwota ta w roku 2022 wyniesie około 5 922 zł, co oznaczałoby, że składka zdrowotna według nowych zasad byłaby równa około 533 zł miesięcznie – 9% podstawy wymiaru składki

Członkowie zarządów spółek kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń i prokurenci – składka zdrowotna

Do tej pory członkom zarządów spółek kapitałowych (spółka z o. o., spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna), członkom zarządów fundacji, stowarzyszeń czy prokurentom, którzy otrzymywali swoje wynagrodzenie na podstawie uchwały o powołaniu podjętej przez uprawniony do tego organ nie była potrącana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Od dnia 01.01.2022 r. się to zmieni. Składka zdrowotna będzie potrąca z wynagrodzenia wypłacanego członkom zarządu oraz prokurentom, którym przyznano wynagrodzenie na mocy aktu powołania. Obowiązek ten będzie dotyczył nie tylko polskich rezydentów podatkowych, ale i nierezydentów. W przypadku nierezydentów składa nie będzie pobierana, o ile są oni rezydentami podatkowymi państw UE/EOG lub państwa, z którym Polska zawarła umowę dotyczącą zabezpieczenia społecznego i przedstawią dokument potwierdzający podleganie ubezpieczeniu społecznemu w tym państwie. Składka będzie wynosiła 9% kwoty wynagrodzenia brutto.

Ujednolicenie terminów rozliczania składek zdrowotnych i społecznych

Ustawa zakłada ujednolicenie terminów rozliczania składek zdrowotnych i społecznych. Składki będzie można płacić do 20. dnia miesiąca, niezależnie od formy prowadzenia działalności. Ułatwi to sposób kalkulacji wysokości składki i skoreluje termin jej płacenia z terminem odprowadzania zaliczki na PIT.

Ulga dla klasy średniej

Ustawa zakłada wprowadzenie ulgi dla osób osiągających przychody z tytułu szeroko pojętego stosunku pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy). Ulga nie będzie jednak przysługiwała osobom osiągającym przychody z tytułu umów cywilnoprawnych. Ulga ma dotyczyć osób, których przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie (odpowiednio od 5 700 zł do 11 140 zł miesięcznie). W kwocie tych przychodów będą także uwzględniane przychody pomniejszane o 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez pracowników-twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT. Wprowadzenie ulgi ma na celu zniwelowanie straty spowodowanej zniesieniem możliwości odliczania składki zdrowotnej. Ulga co do zasady będzie uwzględniana w zeznaniu rocznym. Pracownik będzie jednak mógł złożyć oświadczenie o chęci skorzystania z niej w ciągu roku podatkowego. Wówczas pracodawcy będą mogli ją stosować w rozliczeniach miesięcznych. Przekroczenie górnego progu przychodów będzie oznaczał brak możliwości skorzystania z ulgi.

Ulga będzie wyliczana w następujący sposób:

 1. dla osób osiągających przychód w przedziale od 68 412 zł do 102 588 zł (przychód x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17
 2. dla osób osiągających przychód w przedziale od 102 588 zł do 133 692 zł (przychód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17

Ulga na powrót

Ustawa przewiduje wprowadzenie tzw. ulgi na powrót, odliczaną od podatku. Adresatami tej ulgi będą osoby, które zmieniły rezydencję podatkową na polską. Dotyczyć będzie ona przede wszystkim osób, które mają polskie obywatelstwo, Kartę Polaka i przez ostatnie 3 lata nie miały rezydencji podatkowej w Polsce. Fakt zamieszkiwania poza Polską będzie mógł zostać potwierdzony nie tylko certyfikatem rezydencji, ale również innymi dokumentami, np. zaświadczeniami wydawanymi przez administracje innych państw oraz dokumentami dotyczącymi pracy czy zameldowania za granicą

Odliczenie podatnik będzie mógł stosować, co do zasady, przez cztery lata następujące po roku bazowym. Rokiem bazowym będzie wybrany przez podatnika rok, w którym podatnik zmienił rezydencję podatkową i stał się polskim rezydentem albo rok następujący po roku, w którym nastąpiła zmiana rezydencji podatkowej. Wysokość odliczenia w pierwszym roku wyniesie 50% podatku należnego za rok bazowy, zaś w drugim – 50% podatku należnego obliczonego za pierwszy rok stosowania ulgi.
W trzecim i czwartym roku będzie to 50% podatku należnego obliczonego za poprzedni rok stosowania ulgi, czyli odpowiednio za drugi i trzeci rok stosowania odliczenia. Warunkiem odliczenia będzie uzyskanie dochodów z określonych źródeł (praca, działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza, lub z praw autorskich i praw pokrewnych) oraz bycie polskim rezydentem podatkowym. Warunki te będą musiały być spełnione we wszystkich latach, w których podatnik dokonuje odliczenia. Ulga będzie stosowana w rozliczeniu rocznym. Nie będzie uwzględniana przy poborze zaliczek w trakcie roku.

PIT-0 dla seniorów

Z PIT-0 dla seniorów będą mogły skorzystać osoby zatrudnione na etacie, pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy rozliczający się z zastosowaniem skali podatkowej, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo. PIT-0 dla seniora będzie działał tak jak PIT-0 dla młodych, tzn. obejmie m.in. roczny przychód z pracy do kwoty 85 528 zł. Seniorzy rozliczający się na zasadach ogólnych będą mieli do wykorzystania jeszcze kwotę wolną od podatku, która wyniesie 30 tys. zł. Pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin 4+ jest rozwiązaniem adresowanym do rodziców (w tym zastępczych i opiekunów prawnych), wychowujących co najmniej 4 dzieci. Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać wszyscy spełniający warunek podstawowy, niezależnie od tego czy są pracownikami, przedsiębiorcami, wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami. Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, który zarabia do 85 528 zł, nie będzie płacić PIT. Rodzic rozliczający się z zastosowaniem skali podatkowej będzie korzystał jeszcze dodatkowo z podwyższonej kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. Oznacza to brak PIT przy zarobkach do kwoty 115 528 zł. Dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, kwota wolna od PIT będzie wynosić 231 056 zł.

Przeciwdziałanie „szarej strefie”

W celu przeciwdziałania zjawisku zatrudniania pracowników „na czarno” i nie ujawniania całości lub części wypłacanego im wynagrodzenia, ustawa zawiera propozycję przypisania pracodawcy za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia przychodu w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę (od stycznia 2022 r. – 3 010,00 zł brutto).

Najem i dzierżawa

Zmiana, zgodnie z którą przychody z tytułu najmu lub dzierżawy osiągane przez osoby fizyczne i nierozliczane przez te osoby w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (tzw. najem prywatny), będą mogły być rozliczane tylko z zastosowaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wejdzie w życie od dnia 01.01.2023 r.

Podatnicy PIT i CIT w roku 2022 będą jeszcze mogli zaliczać do podatkowych kosztów odpisy amortyzacyjne od domów i mieszkań pod warunkiem, że zostały nabyte bądź wytworzone przed 01.01.2022 r.

Wykup aut z leasingu

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów nie stanowią przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomej przychody ze sprzedaży auta, które po zakończeniu „firmowego” leasingu zostało wykupione wprost do majątku prywatnego, o ile takie auto zostało sprzedane po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym zostało wykupione.

Po zmianie za przychód z działalności gospodarczej będzie uznawany także przychód z odpłatnego zbycia składnika będącego rzeczą ruchomą, wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy leasingu, nawet jeżeli przed zbyciem został wycofany z działalności gospodarczej. Aby przychodu takiego nie uznawać za przychód z działalności gospodarczej między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik został wycofany z działalności gospodarczej i dniem jego odpłatnego zbycia musi upłynąć 6 lat. Reguła ta będzie miała zastosowanie do aut wykupionych z leasingu po 31.12.2021 r.

Zmiany w zakresie CIT

Ukryta dywidenda

Zgodnie z założeniami nie będą mogły stanowić od dnia 01.01.2022 r. kosztów uzyskania przychodów koszty poniesione przez podatnika będącego podatnikiem CIT w związku ze świadczeniem wykonanym na jego rzecz przez podmiot z nim powiązany lub powiązany ze wspólnikiem takiego podatnika, jeżeli koszty te zostaną uznane za tzw. „ukrytą dywidendę”

Koszty będą mogły być zakwalifikowane jako ukryta dywidenda jeżeli:

 1. wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób będzie uzależniony od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub
 2. transakcja będzie miała charakter sztuczny lub zostanie dokonana na warunkach nierynkowych lub
 3. wydatki będą dotyczyły wynagrodzenia za korzystanie z aktywów (np. nieruchomości), które były w posiadaniu wspólnika podatnika podatku CIT przed jego utworzeniem.

Przepisy o ukrytej dywidendzie (w zakresie transakcji nierynkowych i korzystania z aktywów, tj. wskazane w pkt. 2 oraz pkt. 3 powyżej) nie będą dotyczyć przypadków, w których suma takich kosztów poniesionych przez podatnika CIT w roku podatkowym będzie niższa od kwoty księgowego zysku brutto za rok obrotowy, w którym zostały one uwzględnione w wyniku finansowym

Za podmioty powiązane uznawane będą:

 1. podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
 2. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

– ten sam inny podmiot lub

– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

 1. spółka niebędąca osobą prawną i jej wspólnik, lub
 2. spółka komandytowa lub spółka komandytowo-akcyjna mająca zarząd na terytorium Polski i jej komplementariusz, lub
 3. spółka jawna podlegająca CIT i jej wspólnik, lub”,
 4. podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółka kapitałowa wchodząca w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Zmiana wejdzie w życie z dniem 01.01.2023 r.

Podatek przychodowy

Minimalny CIT będzie dotyczył zarówno polskich rezydentów podatkowych, jak i podmiotów zagranicznych osiągających dochody z tytułu prowadzenia działalności na terytorium Polski, jeżeli będą ponosiły one straty ze źródła przychodów innego niż zyski kapitałowe lub wykażą niski (do 1%) wskaźnik dochodowości w ramach działalności operacyjnej. Stawka podatku będzie równa 10%. Kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego odliczać się będzie od zobowiązania podatkowego w CIT przez następne 3 lata

Podstawa opodatkowania będzie sumą następujących wielkości:

 1. 4% wartości przychodów (innych niż z zysków kapitałowych);
 2. poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych “nadmiernych” kosztów finansowania dłużnego (przekraczających 30% tzw. podatkowej EBITDA);
 3. wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia
  w rozliczeniach podatkowych nieamortyzowanej WNiP w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto;
 4. poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych (o zakresie i definicji zbliżonej do obecnie istniejącego art. 15e), przekraczających wartość 5% tzw. podatkowej EBITDA plus 3 mln zł.

Regulacje te nie będą dotyczyły następujących kategorii podatników:

 1. rozpoczynających działalność w danym roku oraz w dwóch następnych latach;
 2. przedsiębiorstw finansowych wymienionych w art. 15c ust. 16 ustawy o CIT;
 3. którzy uzyskali w danym roku podatkowym przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym;
 4. ich udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne i nie posiadają udziałów (akcji) w kapitale innej spółki.

Nowy estoński CIT

W nowej wersji zniesiony zostanie limit przychodowy, który wyłączał z systemu estońskiego większe podmioty. Poszerzony zostanie również krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z tej formy opodatkowania. Będą to nie tylko spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ale też, na określonych zasadach, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółdzielnie. Ponadto zostanie zlikwidowany warunek minimalnego wolumenu inwestycji.

Warunki niezbędne do skorzystania z tej formy opodatkowania od roku 2022:

 1. ograniczenie kręgu udziałowców do osób fizycznych i brak wielopoziomowej struktury;
 2. osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej i zatrudnianie minimalnej liczby pracowników wymaganą przez ustawę (co do zasady trzech pracowników).

Estoński CIT – porównanie warunków

KRYTERIA do 31.12.2021 od 01.01.2022
przychody maksymalnie 100 mln brak limitu
formy prawna działalności

spółka z o.o.

spółka akcyjna

spółka z o. o.

spółka akcyjna

spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna

spółdzielnia

nakłady inwestycyjne

przyrost o:

1.        15%, jednak nie mniej niż  20.000 zł – w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych;

2.         33%, jednak nie mniej niż 50.000 zł – w okresie 4 lat podatkowych

brak obowiązku wykazywania nakładów inwestycyjnych
stawki podatku dla małych podatników 10% lub 15% 10%
stawki podatku dla pozostałych podatników 20% lub 25% 20%
podatek na wyjściu (przy rezygnacji z ryczałtu) tak brak

 Efektywna stopa opodatkowania może wynieść więcej niż nominale wartości podane powyżej. W chwili obecnej oczekuje się na wyjaśnienia Ministra Finansów odnośnie sposobu prawidłowego naliczenia podatku dochodowego od dywidendy.

Niższy limit transakcji gotówkowych

Od dnia 01.01.2022 r. będzie obowiązywał niższy limit transakcji gotówkowych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Dokonywanie i (lub) przyjmowanie płatności za pośrednictwem rachunku bankowego będzie obowiązkowe, jeśli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekroczy kwotę 8.000,00 zł lub równowartość tej kwoty (transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

Obowiązkowe terminale płatnicze

Od dnia 01.01.2022 r. wszyscy przedsiębiorcy ewidencjonujący sprzedaż przy pomocy kas rejestrujących będą musieli umożliwić klientom płatności bezgotówkowe. Przewiduje się wprowadzenie ulgi na wydatki związane z nabyciem i obsługą terminala. Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczający się według skali podatkowej oraz z zastosowaniem podatku liniowego. Z ulgi nie będą mogli skorzystać podatnicy rozliczający się ryczałtem

W podstawowym wariancie będzie można:

 1. zaliczyć wydatki na zakup i obsługę terminala w 100% do kosztów uzyskania przychodów;
 2. odliczyć wydatki na zakup i obsługę terminala od dochodu w ramach ulgi podatkowej. Wydatki od podstawy opodatkowania będzie można odliczyć w zeznaniu za rok, w którym przedsiębiorca rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala oraz w roku po nim następującym – limit odliczenia 1.000,00 zł.

W przypadku przedsiębiorcy, który zrezygnuje z przysługującemu jemu zwolnienia z kasy rejestrującej, będzie mógł on odliczyć do 2.500,00 zł. Kwota odliczenia nie będzie mogła w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej.